Astrologisk tolkning av energimønstre

Har du et ønske om endring??

Astrologisk tolkning på energimønstre vil så å ha fokus på en endring du ønsker i livet ditt nå.
Vi starter med fokus på å finne ditt mål, dvs et realitstisk mål etter dine ressurser og kvaliteter. Mange streber etter et selvbilde for hva de tror de bør gjøre og være. I tolkningen utdypes de grunnleggende verdier og holdninger som du er formet av, hvor vi kan bruke ulike verktøy for å bevisstgjøre disse. Sammensetningen av dine valg har formet livsveien, og er du et sted i livet som ikke er der du ønsker å være, så er astrologisk tolkning av energimønstre det som kan være rett for deg.

 

I enhvInger-Lill Moneel, kjærlighetens magier veiledning handler det også om å bli kjent med seg selv. Se seg selv gjennom andres øyne og lære å sammarbeide med de ulikeheter som finnes. Selvinnsikt er derfor et nøkkelbegrep i enhver utvikling. Bakgrunnen for den(de) andres utgangspunkt kartlegges og slik forsøker vi å bringe de synlige og usynlige faktorer frem. Begrep som aksept og forsoning er startsted for videre utvikling – og gjennoppbygging av tillit til deg selv.

For Bestilling, gå hit